Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú (MPC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MPC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   18,200,000,000,000   15,892,230,941,356   87.32
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1,100,000,000,000   902,019,763,304   82
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   990,000,000,000   707,581,888,100   71.47
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   7,149.93    
PE dự kiến   6.07    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A