Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú (MPC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MPC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.82E13   1.5312620106768E13   63.1
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.1E12   9.930089261293334E11   67.71
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.9E11   8.0174570616E11   60.74
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   7149.9323    
PE dự kiến   5.8731    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A