Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú (MPC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MPC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.82E13   1.3231172842654E13   36.35
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.1E12   7.34782953216E11   33.4
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.9E11   6.07166935232E11   30.66
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   7149.9323    
PE dự kiến   6.7528    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A