Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định (MND: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MND năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   6.185E10   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.75982E8   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.80785E8   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   173.5199    
PE dự kiến   54.7488    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A