Công ty Cổ phần Mai Linh miền Trung (MNC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MNC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   10,000,000,000   14,283,953,624   71.42
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,077.67    
P/E dự kiến   6.96    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A