Công ty Cổ phần Mai Linh miền Trung (MNC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MNC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.63723519948E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.355595153E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.2E10   7.27597887E8   6.06
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1293.2064    
P/E dự kiến   3.0931    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A