Công ty Cổ phần Mai Linh miền Trung (MNC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MNC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.075510659413334E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.1573293268E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.2E10   9.393090025333334E9   58.71
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1293.2064    
P/E dự kiến   3.6344    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A