Công ty Cổ phần Mai Linh miền Trung (MNC: OTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MNC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   504,592,210,356   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6,000,000,000   -1,272,878,376   -5.3
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   -544,092,088   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,293.21    
PE dự kiến   3.02    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A