Tổng công ty May Nhà Bè - Công ty cổ phần (MNB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MNB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.5E12   4.678054197041333E12   77.97
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.8E10   8.902214119866667E10   75.87
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.4E10   5.7880541504E10   58.66
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4065.9341    
PE dự kiến   8.8786    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A