Tổng công ty May Nhà Bè - Công ty cổ phần (MNB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MNB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.5E12   3.853031899104E12   21.41
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.8E10   6.9887855084E10   19.85
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.4E10   4.35282664E10   14.71
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4065.9341    
P/E dự kiến   9.223    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A