Tổng công ty May Nhà Bè - Công ty cổ phần (MNB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MNB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.5E12   4.252825162454E12   47.25
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.8E10   7.1002475548E10   40.34
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.4E10   4.4388394758E10   29.99
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4065.9341    
PE dự kiến   7.8703    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A