Tổng công ty May Nhà Bè - Công ty cổ phần (MNB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MNB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4,070,258,445,136   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   88,000,000,000   46,487,545,936   13.21
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   74,000,000,000   15,241,959,452   5.15
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4,065.93    
PE dự kiến   8.12    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A