Công ty Cổ phần Chăn nuôi - Mitraco (MLS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MLS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.13025287204E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -5.471401618E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.0E10   -5.471401618E9   -27.36
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2500.0    
PE dự kiến   7.24    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A