Công ty Cổ phần Chăn nuôi - Mitraco (MLS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MLS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.88935521968E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -1.9470000736E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.0E10   -1.9470000736E10   -48.68
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2500.0    
P/E dự kiến   5.08    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A