Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc (MLN: OTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MLN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.19E12   9.91306796446E11   83.3
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.8450495015E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.57E10   3.4983804439E10   97.99
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   753.7158    
PE dự kiến   3.0237    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A