Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí (MIM: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MIM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.146502584E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.0E9   8.526876924E9   42.63
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   8.526876924E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   175.9603    
P/E dự kiến   36.3718    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A