Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Quân Đội (MIG: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MIG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.515E12   1.5224862199173333E12   45.4
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.46E11   1.3205116772266667E11   67.83
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   1.0566749235066667E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1480.0    
PE dự kiến   8.7162    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A