Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Quân Đội (MIG: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MIG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.762E12   1.607448791208E12   91.23
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.48E11   5.5936303254E10   37.79
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.184E11   4.4485366837E10   37.57
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1480.0    
P/E dự kiến   8.5135    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A