Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP (MIE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MIE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.16658190634E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.8E9   2.404174E7   0.08
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   3.8333924E7   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   47.1859    
P/E dự kiến   214.0469    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A