Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP (MIE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MIE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.269645332742E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.8E9   2.03904644E8   1.31
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   8.4832496E7   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   47.1859    
PE dự kiến   214.0469    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A