Công ty Cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam (MIC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MIC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.0686398E11   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.304322E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.437026E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   623.257    
PE dự kiến   16.3656    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A