Công ty Cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam (MIC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MIC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.19833017E11   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.464694E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.741629E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1222.5009    
P/E dự kiến   3.681    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A