Công ty Cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam (MIC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MIC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.19833017E11   1.09711806716E11   22.89
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.464694E9   1.424678392E10   42.08
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.741629E9   1.0508753372E10   38.97
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1222.5009    
P/E dự kiến   3.7628    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A