Công ty Cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam (MIC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MIC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   132,744,656,000   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4,951,735,000   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3,949,926,000   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   716.26    
PE dự kiến   8.38    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A