Công ty Cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam (MIC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MIC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9,143,458,000   4,789,994,490   26.19
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7,314,766,000   345,418,760   2.36
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,319.18    
P/E dự kiến   3.79    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A