Công ty Cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam (MIC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MIC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.143458E9   4.78999449E9   26.19
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.314766E9   3.4541876E8   2.36
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1319.1771    
P/E dự kiến   3.9419    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A