Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (MHL: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MHL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.339841977826667E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.1401076426666666E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.4E10   7.916954278666667E9   24.74
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   4991.8145    
P/E dự kiến   1.4223    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A