Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (MHL: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MHL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   426,923,382,704   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   10,468,697,510   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   24,000,000,000   6,584,410,452   13.72
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,500   N/A   N/A
EPS dự kiến   4,991.81    
P/E dự kiến   0.88    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.34%