Công ty Cổ phần MHC (MHC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MHC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.9534228573333336E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.2430917624933333E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.4E10   9.1642370256E10   156.21
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1344.1234    
P/E dự kiến   4.4639    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A