Công ty Cổ phần MHC (MHC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MHC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   59,534,228,573.33   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   124,309,176,249.33   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   44,000,000,000   91,642,370,256   156.21
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,344.07    
P/E dự kiến   5.42    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A