Công ty Cổ phần MHC (MHC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MHC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.6094336010666664E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   6.944705642133333E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.4E10   5.7967482606666664E10   127.87
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   903.2038    
PE dự kiến   5.7462    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A