Công ty Cổ phần MHC (MHC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MHC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.192606289E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   8.1772925736E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.4E10   5.987124675E10   136.07
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1344.1234    
P/E dự kiến   4.7763    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A