Công ty Cổ phần MHC (MHC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MHC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.0499571496E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   6.1792835192E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.4E10   4.9437032656E10   36.35
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1038.6408    
P/E dự kiến   5.8731    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A