Công ty Cổ phần MHC (MHC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MHC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   54,925,483,818   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   43,582,246,998   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   34,000,000,000   36,538,492,848   107.47
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   903.2    
PE dự kiến   5.39    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A