Công ty Cổ phần MHC (MHC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MHC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.0403075509E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.5470475174E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.3E10   1.2491107125E10   37.85
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1008.0925    
P/E dự kiến   6.0213    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A