Công ty Cổ phần MHC (MHC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MHC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.2440967052E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.2871125188E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.3E10   1.8988359552E10   28.77
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1008.0925    
P/E dự kiến   5.8725    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A