Công ty cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long (MH3: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MH3 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   173,500,423,370   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   134,870,000,000   134,246,565,512   99.54
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   112,767,000,000   109,960,544,838   97.51
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   9,397.25    
PE dự kiến   4.26    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A