Công ty cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long (MH3: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MH3 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.0100790626E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.0657E10   4.7376944876E10   58.26
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.2874E10   3.9199316232E10   59.62
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2739.5    
P/E dự kiến   8.2132    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A