Công ty cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long (MH3: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MH3 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.1923762102666664E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.0657E10   4.8729741046666664E10   89.89
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.2874E10   4.0319782922666664E10   91.99
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2739.5    
PE dự kiến   11.3889    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A