Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV (MGC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MGC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.4485E11   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.0E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   740.7407    
P/E dự kiến   9.45    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A