Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình (MES: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MES năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.4E10   1.2866806469E10   23.83
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.12E8   -7.125051819E9   -6361.65
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.3E7   -7.125051819E9   -7661.35
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5.0    
PE dự kiến   2000.0    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A