Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình (MES: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MES năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.4669008157333334E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.0E7   -3.6136821706666665E9   -5420.52
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   -3.6136821706666665E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5.0    
PE dự kiến   2000.0    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A