Công ty Cổ phần Thép Mê Lin (MEL: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MEL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.062542439808E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.251650907E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.4E10   1.8013207256E10   37.53
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1600.0    
P/E dự kiến   5.3125    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A