Công ty Cổ phần Thép Mê Lin (MEL: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MEL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.800750687186666E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.7989231522666668E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.4E10   1.3998133301333334E10   43.74
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1600.0    
PE dự kiến   5.4375    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A