Công ty Cổ phần MEINFA (MEF: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MEF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.79E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   3000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   7527.9404    
P/E dự kiến   0.1594    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A