Công ty Cổ phần cơ khí- lắp máy Sông Đà (MEC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MEC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   12,575,000,000   1,794,377,234   7.13
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9,809,000,000   1,220,892,660   6.22
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,174.2    
P/E dự kiến   3.07    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A