Công ty Cổ phần cơ khí- lắp máy Sông Đà (MEC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MEC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   110,632,402,335   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5,482,000,000   -44,329,496,916   -808.64
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4,386,000,000   -43,488,156,558   -991.52
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   525.04    
PE dự kiến   3.81    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A