Công ty Cổ phần cơ khí- lắp máy Sông Đà (MEC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MEC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.76898363706E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.3E9   5.99943093E9   41.09
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2.726234568E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1174.1962    
P/E dự kiến   1.9588    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A