Công ty Cổ phần cơ khí- lắp máy Sông Đà (MEC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MEC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.08554999204E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.482E9   1.8048138E9   24.69
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.386E9   9.175247986666666E8   15.69
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   525.0418    
PE dự kiến   5.5234    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A