Công ty Cổ phần cơ khí- lắp máy Sông Đà (MEC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MEC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.2575E10   -3.522724937E9   -28.01
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.809E9   -5.163513315E9   -52.64
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1174.1962    
P/E dự kiến   2.044    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A