Công ty Cổ phần Miền Đông (MDG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MDG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.91603343288E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E10   2.1275323692E10   53.19
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.6E10   1.4590772356E10   45.6
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1510.8905    
P/E dự kiến   8.6042    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A