Công ty Cổ phần Miền Đông (MDG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MDG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.2132650286E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E10   2.326872684E9   2.91
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.6E10   1.533429552E9   2.4
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1549.6697    
P/E dự kiến   8.3889    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A