Công ty Cổ phần Miền Đông (MDG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MDG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.7280322661333334E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E10   3.2022950817333332E10   120.09
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.6E10   2.4489031445333332E10   114.79
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1549.6697    
P/E dự kiến   9.7763    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A