Công ty Cổ phần Miền Đông (MDG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MDG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6,103,000,000   7,402,147,160   60.64
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4,882,000,000   6,379,010,636   65.33
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   472.84    
P/E dự kiến   20.94    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A