Công ty Cổ phần Miền Đông (MDG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MDG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.103E9   6.940960181333333E9   85.3
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.882E9   5.970332541333333E9   91.72
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   472.843    
P/E dự kiến   24.2152    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A