Công ty Cổ phần Miền Đông (MDG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MDG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.49562822388E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.5815E10   1.5289637526E10   21.35
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   1.2231331914E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1549.6697    
P/E dự kiến   8.4211    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A