Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG - Quảng Trị (MDF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MDF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.9542E10   2.0491928344E10   104.86
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.8076E10   1.8749845342E10   103.73
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   327.9772    
P/E dự kiến   18.294    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A