Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG - Quảng Trị (MDF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MDF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.03091487732E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.8214E10   2.0148115922E10   35.71
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.2571E10   1.6051377176E10   35.56
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   409.536    
P/E dự kiến   14.6507    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A