Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG - Quảng Trị (MDF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MDF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.7272E10   3.7510951606E10   100.64
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.9818E10   2.9568935811E10   99.16
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   541.028    
PE dự kiến   9.6113    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A