Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG - Quảng Trị (MDF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MDF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.049247647435E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.8214E10   2.8578546528E10   101.29
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.2571E10   2.2601604692E10   100.14
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   409.536    
P/E dự kiến   19.2901    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A