Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG - Quảng Trị (MDF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MDF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   19,542,000,000   4,252,692,836   10.88
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   18,076,000,000   3,790,753,808   10.49
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   327.98    
P/E dự kiến   21.04    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A