Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG - Quảng Trị (MDF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MDF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.63581076536E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.7272478059E10   3.683333882E10   24.71
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   3.1287243236E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   409.536    
P/E dự kiến   24.4179    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A