Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG - Quảng Trị (MDF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MDF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.9542E10   1.9826439442666668E10   76.09
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.8076E10   1.8188477641333332E10   75.47
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   327.9772    
P/E dự kiến   26.8311    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A