Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (MCP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MCP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   400,000,000,000   359,557,255,193.33   67.42
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   20,000,000,000   13,295,507,840   49.86
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,320.29    
P/E dự kiến   9.47    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A