Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (MCP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MCP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.24274782408E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.5E10   4.080481266E10   29.15
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   3.2643850128E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1320.2921    
P/E dự kiến   9.4676    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A