Công ty Cổ phần MCO Việt Nam (MCO: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MCO năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.3357209090666666E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.5469493333333332E7   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.0E8   1.7014578666666668E7   4.25
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   73.1007    
PE dự kiến   19.1517    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A