Công ty Cổ phần MCO Việt Nam (MCO: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MCO năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.683147408E9   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.2736766E8   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.0E8   1.00573014E8   16.76
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   73.1007    
P/E dự kiến   28.7275    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A