Công ty Cổ phần MCO Việt Nam (MCO: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MCO năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.0E8   1.43314021E8   20.47
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   170.5683    
P/E dự kiến   11.1392    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A