Công ty cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan (MCH: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MCH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.6E13   1.3213640273416E13   82.59
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.621967572364E12   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.1E12   2.131847621907E12   68.77
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5082.5578    
PE dự kiến   21.6021    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A