Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MCG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.19253E11   1.25659006138E11   12.1
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.1878512328E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.845E9   1.153641539E10   119.05
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   93.0836    
P/E dự kiến   43.187    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A