Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MCG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.02447217584E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.288768676E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.653E9   4.147235032E9   22.28
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   89.3948    
P/E dự kiến   34.342    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A