Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MCG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   31,824,690,772   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   907,346,388   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   11,000,000,000   1,294,779,400   2.94
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   211.34    
PE dự kiến   8.71    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A