Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MCG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.922308600133333E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -2.0039145504133334E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.653E9   -2.00410590764E11   -3230.34
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   89.3948    
PE dự kiến   27.4065    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A