Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MCG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.19253E11   1.5279207985066666E11   22.07
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.530544068E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.845E9   4.838986478666667E9   74.91
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   93.0836    
P/E dự kiến   41.2533    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A