Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (Mecofood) (MCF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MCF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.79646153474E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.62E10   1.6275612298E10   50.23
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.3018489838E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2486.25    
P/E dự kiến   5.269    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A