Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (Mecofood) (MCF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MCF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.28E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.024E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   7.32892984E9   N/A   N/A
EPS dự kiến   950.0978    
PE dự kiến   12.525    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   615876.4571%