Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp (MCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MCC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.7009986754E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.3246049E10   1.0482738436E10   39.57
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   8.386190748E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2015.3863    
P/E dự kiến   8.8817    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A