Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp (MCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MCC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   54,773,745,936   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   13,532,502,000   15,166,044,949.33   84.05
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   12,132,835,960   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,015.39    
P/E dự kiến   8.88    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A