Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp (MCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MCC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.4773745936E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.3532502E10   1.5166044949333334E10   84.05
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.213283596E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2015.3863    
P/E dự kiến   8.8817    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A