Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng và Thương mại Việt Nam (MBG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MBG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.75E10   2.24215391272E11   203.83
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.75E10   4.355756456E9   3.96
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.2E10   3.484605164E9   3.96
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1057.6923    
P/E dự kiến   3.5927    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.2632%