Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng và Thương mại Việt Nam (MBG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MBG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.99667995235E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.0E9   1.7725574695E10   443.14
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   1.4155761324E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1057.6923    
PE dự kiến   2.2691    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A