Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng và Thương mại Việt Nam (MBG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MBG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.5E11   3.670441701866667E11   110.11
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.131E10   9.856596410666666E9   65.36
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1413.75    
P/E dự kiến   2.3342    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A