Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng và Thương mại Việt Nam (MBG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MBG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.5E11   4.08417465918E11   163.37
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.131E10   9.413853458E9   83.23
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1413.75    
P/E dự kiến   3.0416    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A