Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng và Thương mại Việt Nam (MBG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MBG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   250,000,000,000   309,264,358,316   61.85
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   11,310,000,000   12,724,740,288   56.25
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,413.75    
P/E dự kiến   2.33    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.3%