Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MBB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.532E12   5.04867E12   55.7
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   3.928866E12   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1379.368    
P/E dự kiến   11.3095    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A