Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (MAS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MAS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.8267E10   5.8695606434666664E10   91.2
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.7879E10   4.7198209997333336E10   93.45
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   12589.3375    
P/E dự kiến   11.1761    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A