Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (MAS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MAS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   48,267,000,000   66,842,062,052   69.24
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   37,879,000,000   53,760,750,398   70.96
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   12,589.34    
P/E dự kiến   12.59    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A