Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật hàng hải (MAC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MAC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.87275192912E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.1E10   1.2592003234E10   29.98
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.0084601388E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1349.603    
P/E dự kiến   8.3728    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A