Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai (LWS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LWS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.50234370506E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.5343763223E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.4E10   1.37603668E10   98.29
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   790.1718    
PE dự kiến   12.5289    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A