Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài (LUT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LUT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   10,000,000,000   2,506,995,605.33   18.8
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500   N/A   N/A
EPS dự kiến   668.45    
P/E dự kiến   4.19    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.18%