Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài (LUT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LUT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   6.5E11   9.3926385792E10   3.61
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   7.48648028E8   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.4E10   5.98918424E8   1.07
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   935.8289    
P/E dự kiến   2.6714    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A