Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài (LUT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LUT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.076561358E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.0E8   -4.268844762E9   -266.8
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -4.268844762E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   935.8289    
P/E dự kiến   2.6714    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A