Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (LTG: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LTG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   9.878E12   8.823071924194E12   44.66
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.41E11   4.62328198822E11   31.2
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.89E11   3.78885864124E11   32.16
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   8769.9511    
PE dự kiến   4.4123    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A