Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (LTG: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LTG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   9.878E12   8.56477138464E12   65.03
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.41E11   3.791183285893333E11   38.37
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.89E11   3.119483947493333E11   39.72
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   7308.2962    
PE dự kiến   3.5279    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A