Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (LTG: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LTG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   9.878E12   8.835082417344E12   44.72
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.41E11   4.64203558824E11   31.32
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.89E11   3.7775880308E11   32.07
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   8769.9511    
P/E dự kiến   4.617    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A