Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (LTG: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LTG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   9.878E12   9.090899555667E12   92.03
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.41E11   5.49919314398E11   74.21
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.89E11   4.10690244435E11   69.73
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   7308.2962    
PE dự kiến   3.3261    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A