Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông (LTC: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   96,750,132,082   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4,311,000,000   1,192,655,454   13.83
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3,767,352,148   581,271,614   7.71
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   821.49    
P/E dự kiến   6.09    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A