Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông (LTC: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.05773486372E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -4.032220539E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.942E9   -4.616688952E9   -156.92
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   641.5177    
P/E dự kiến   5.4558    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A