Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông (LTC: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.364978683066667E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.311E9   9.564438533333334E8   16.64
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.767352148E9   5.160224986666667E8   10.27
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   821.4898    
P/E dự kiến   6.4517    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A