Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông (LTC: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   35,132,805,180   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2,100,000,000   300,445,498   7.15
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1,680,000,000   300,445,498   8.94
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   366.33    
PE dự kiến   7.37    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A