Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông (LTC: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.3712214448E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.1E9   4.40705068E8   5.25
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.68E9   4.40705068E8   6.56
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   366.3323    
PE dự kiến   9.2812    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A