Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông (LTC: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.172776508E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -4.97597176E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.942E9   -5.412317808E9   -91.98
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   641.5177    
P/E dự kiến   5.4558    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A