Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông (LTC: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.6369920476E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.64857652E8   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.942E9   2.51007892E8   2.13
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   641.5177    
P/E dự kiến   5.9235    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A