Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (LSS: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LSS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.049E9   2.182391124361E12   106510.06
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.2E8   1.77697687152E11   148081.41
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.46240329556E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1114.2857    
P/E dự kiến   10.141    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A