Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi (LQN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LQN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1,500,000,000   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1,200,000,000   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   600   N/A   N/A
EPS dự kiến   633.73    
PE dự kiến   14.2    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A