Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LPB: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LPB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1,800,000,000,000   1,165,007,000,000   64.72
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   921,606,000,000   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,560    
PE dự kiến   7.78    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A