Công ty Cổ phần Lilama 5 (LO5: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LO5 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.40530728074E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.0E8   1.90949964E8   23.87
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.52759972E8   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   46.9506    
P/E dự kiến   80.9361    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A