Công ty Cổ phần Lilama 18 (LM8: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LM8 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.989E10   5.3974946589333336E10   81.14
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   5313.8449    
P/E dự kiến   4.7611    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0593%