Công ty Cổ phần Lilama 18 (LM8: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LM8 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.995047740092E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.4961E10   7.106165358E10   39.51
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   5.445274752E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5313.8449    
P/E dự kiến   4.7047    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A