Công ty Cổ phần Lilama 7 (LM7: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LM7 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.9847888196E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.0E8   1.2180376E8   3.81
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   9.7443008E7   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   257.1036    
P/E dự kiến   12.4463    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A