Công ty Cổ phần Lilama 7 (LM7: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LM7 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.533081039E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.0E8   3.41557182E8   21.35
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2.73245746E8   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   257.1036    
P/E dự kiến   12.4463    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A