Công ty Cổ phần Lilama 3 (LM3: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LM3 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   339,637,000,000   217,946,192,834   64.17
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   17,339,000,000   -57,412,943,304   -331.12
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   17,371,657,292   -55,013,440,372   -316.69
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,373.14    
P/E dự kiến   1.6    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A