Công ty Cổ phần Lilama 3 (LM3: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LM3 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.23935206333E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   -5.5375E10   -2.32400216047E11   419.68
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -2.29876544994E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3373.1373    
P/E dự kiến   1.6009    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A