Tổng công ty lắp máy Việt Nam - Công ty Cổ phần (LLM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LLM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.3052359782468E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.2E10   2.6141373642E11   125.68
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   2.23117890452E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1003.4355    
PE dự kiến   18.8074    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A