Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh (LKW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LKW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.55E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.669E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2667.6    
P/E dự kiến   4.9108    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A