Công ty Cổ phần Bột giặt Lix (LIX: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LIX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.019160138956E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.9E11   1.70752840762E11   44.93
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.365957332E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2500.0    
P/E dự kiến   30.6    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A