Công ty Cổ phần Licogi 13 (LIG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LIG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.446296038013334E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.6025E10   7.316832350666667E9   6.38
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   3.6503990493333335E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
P/E dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.2381%