Công ty Cổ phần Long Hậu (LHG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LHG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.69262500048E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.9242342706E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.275E11   3.03890096684E11   59.59
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2549.3876    
P/E dự kiến   8.6687    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A