Công ty Cổ phần Long Hậu (LHG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LHG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.5227E10   1.61615491973E11   214.84
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2892.1861    
P/E dự kiến   7.2609    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A