Công ty Cổ phần Long Hậu (LHG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LHG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.81814E11   2.30289360238E11   23.9
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   5.2277912756E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.01322E11   5.3508277094E10   26.41
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2083.1216    
P/E dự kiến   8.4729    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A