Công ty Cổ phần Long Hậu (LHG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LHG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.81814E11   2.3938832065866666E11   37.26
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   8.0483504908E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.01322E11   7.268842431866667E10   53.81
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2025.9534    
P/E dự kiến   9.0328    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A