Công ty Cổ phần Long Hậu (LHG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LHG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.30241454903E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.14890533766E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.275E11   1.76268691647E11   138.25
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2549.3876    
PE dự kiến   7.7862    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A