Công ty Cổ phần Long Hậu (LHG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LHG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.0903317555E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.9239618204E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.275E11   2.44359008626E11   95.83
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2549.3876    
PE dự kiến   8.708    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A