Công ty Cổ phần Long Hậu (LHG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LHG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.81814E11   1.87958131548E11   9.75
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   6.4429235112E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.01322E11   6.0490677716E10   14.93
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3895.4375    
P/E dự kiến   5.7503    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A