Công ty Cổ phần Long Hậu (LHG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LHG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   75,227,000,000   79,846,066,945.33   79.61
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,885.78    
P/E dự kiến   8.35    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A