Công ty Cổ phần Long Hậu (LHG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LHG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.81814E11   4.88053094556E11   101.29
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.05649314825E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.01322E11   1.63518797492E11   161.39
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2025.9534    
P/E dự kiến   10.711    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A