Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LHC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.0E11   3.62024671748E11   18.1
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   5.1510079824E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.5E10   1.9280283764E10   19.28
Cổ tức bằng tiền dự kiến   3000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   6944.4444    
P/E dự kiến   9.0432    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0478%