Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LHC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.2E11   4.797345465226667E11   299.83
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   7.6526794264E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.8E10   3.1541254530666668E10   131.42
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5000.0    
P/E dự kiến   13.52    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A