Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LHC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   6.0E11   8.288904923533334E11   103.61
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   8.6412023392E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.7E10   3.82836161E10   106.34
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   7500.0    
PE dự kiến   8.2667    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A