Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LHC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.0E11   5.32435086782E11   53.24
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   8.1033002148E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.5E10   3.385926017E10   67.72
Cổ tức bằng tiền dự kiến   3000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   6944.4444    
P/E dự kiến   9.2736    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0466%