Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LHC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.0E11   5.490970450573333E11   82.36
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   7.8826363992E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.5E10   3.4259714122666668E10   102.78
Cổ tức bằng tiền dự kiến   3000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   6944.4444    
P/E dự kiến   8.1072    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A