Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (LGL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LGL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.2E12   9.02198617526E11   37.59
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E11   8.5848640686E10   28.62
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.2E11   5.7445156854E10   23.94
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2400.1392    
PE dự kiến   3.1248    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A