Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (LGL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LGL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.2E12   8.273145156E11   17.24
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E11   9.1420591704E10   15.24
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.2E11   7.0373035136E10   14.66
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2890.6928    
P/E dự kiến   2.5772    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A