Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (LGL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LGL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1,200,000,000,000   1,297,146,115,192   108.1
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   150,000,000,000   156,262,245,803   104.17
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   120,000,000,000   112,636,815,779   93.86
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,400.14    
PE dự kiến   4.21    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A