Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (LGL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LGL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.9006910996E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.14E11   2.8192155664E10   6.18
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.0E11   2.3518838884E10   5.88
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2890.6927    
P/E dự kiến   3.4767    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A