Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (LGL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LGL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   240,000,000,000   36,092,594,172   7.52
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   14,400,000,000   -16,321,714,944   -56.67
Cổ tức bằng tiền dự kiến   600   N/A   N/A
EPS dự kiến   720.13    
P/E dự kiến   11.07    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.08%