Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (LGL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LGL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.4E11   1.91838338341E11   79.93
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.44E10   4.587145321E9   31.86
Cổ tức bằng tiền dự kiến   600.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   416.2598    
P/E dự kiến   23.9754    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A