Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (LGL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LGL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.2E12   1.297146115192E12   108.1
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E11   1.56262245803E11   104.17
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.2E11   1.12636815779E11   93.86
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2400.1392    
PE dự kiến   3.2915    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A