Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (LGL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LGL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.61763044461E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.14E11   1.38234777928E11   121.26
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.0E11   1.05075587823E11   105.08
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2890.6927    
P/E dự kiến   3.3106    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A