Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (LGL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LGL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.2E12   1.0174474702693334E12   63.59
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E11   9.488943070933333E10   47.44
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.2E11   6.4551794414666664E10   40.34
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2400.1392    
PE dự kiến   2.854    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A