Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (LGL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LGL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.2E12   5.24688065322E11   21.86
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E11   5.0006485126E10   16.67
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.2E11   3.7573532406E10   15.66
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2400.1392    
P/E dự kiến   2.7498    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A