Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (LGL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LGL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.4E11   8.901467867066667E10   27.82
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.44E10   -7.551390001333333E9   -39.33
Cổ tức bằng tiền dự kiến   600.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   600.1088    
P/E dự kiến   12.4811    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0801%