Công ty Cổ phần đầu tư cầu đường CII (LGC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LGC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.77877E11   6.09316827992E11   39.17
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.54222E11   3.22480249906E11   45.52
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.25362E11   1.85330148228E11   28.48
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1687.083    
PE dự kiến   16.3892    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A