Công ty Cổ phần đầu tư cầu đường CII (LGC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LGC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.11096E11   4.20702541312E11   20.58
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.96464E11   2.20215985756E11   13.89
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.42206E11   1.53361806348E11   11.2
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1774.4234    
P/E dự kiến   12.6238    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A