Công ty Cổ phần đầu tư cầu đường CII (LGC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LGC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.11096E11   5.14181550416E11   50.3
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.96464E11   2.83793316714E11   35.79
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.42206E11   1.8649500278E11   27.25
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   23227.9512    
P/E dự kiến   0.9192    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A