Công ty Cổ phần đầu tư cầu đường CII (LGC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LGC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.77877E11   6.07748793396E11   58.6
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.54222E11   3.385733063266667E11   71.69
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.25362E11   1.91184723736E11   44.07
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1687.083    
PE dự kiến   20.9237    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A