Công ty Cổ phần đầu tư cầu đường CII (LGC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LGC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.11096E11   5.28692015452E11   77.58
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.96464E11   2.936019127413333E11   55.54
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.42206E11   1.8776157600533334E11   41.15
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1774.4234    
P/E dự kiến   11.6094    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A