Công ty Cổ phần đầu tư cầu đường CII (LGC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LGC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.77877E11   6.38352467444E11   20.52
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.54222E11   3.11861040488E11   22.01
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.25362E11   1.7221346852E11   13.23
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1687.083    
P/E dự kiến   13.8405    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A