Công ty Cổ phần đầu tư cầu đường CII (LGC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LGC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   352,479,564,458   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   440,414,528,936   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   179,274,000,000   367,503,702,103   205
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   929.58    
P/E dự kiến   24.2    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A