Công ty Cổ phần đầu tư cầu đường CII (LGC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LGC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.34190948675E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.52752733187E11   4.62171506632E11   131.02
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.16969072591E11   3.60086053927E11   113.6
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1643.5636    
P/E dự kiến   14.7241    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A