Công ty Cổ phần đầu tư cầu đường CII (LGC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LGC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.11096E11   5.14101550416E11   50.29
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.96464E11   2.73046684982E11   34.44
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.42206E11   1.76482491318E11   25.79
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1774.4234    
P/E dự kiến   12.9338    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A