Công ty Cổ phần đầu tư cầu đường CII (LGC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LGC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.77877E11   6.00550591713E11   77.2
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.54222E11   3.44056081333E11   97.13
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.25362E11   1.92644587874E11   59.21
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1687.083    
PE dự kiến   20.9237    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A