Công ty Cổ phần đầu tư cầu đường CII (LGC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LGC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.11096E11   5.4128448495E11   105.91
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.96464E11   2.79578961762E11   70.52
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.42206E11   1.61536125162E11   47.2
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1774.4234    
P/E dự kiến   10.8768    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A