Công ty Cổ phần đầu tư cầu đường CII (LGC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LGC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.826912237613333E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.52752733187E11   5.140362341786667E11   109.29
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.16969072591E11   4.16260183744E11   98.49
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1643.5636    
P/E dự kiến   15.3325    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A