Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung (LEC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LEC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.27434104257E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.791308588E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.0337E10   -5.38793669E8   -1.34
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1545.4789    
PE dự kiến   11.6469    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A